អត់ប្រាប់ទុកអោយឆ្ងល់
ទ្រី ដាណា
Try Dana Original Song